+48 693 554 155   kontakt@unilech.pl

Schody

Na beton , wolnostojące, wachlarzowe lub dywanowe.

Więcej

Balustrady

Tradycyjne drewniane, stal nierdzewna, kute metalowe.

Więcej

Meble Łazienkowe

Drewno według upodobania klienta, gatunki rodzime i egzotyki.

Więcej

Zabudowa wnęk

Proponujemy fronty z grafiki, piaskowanego szkła lub luster.

Więcej

O NAS

Poznajmy się bliżej

Nasza firma powstała w 2008 roku. Prowadzona jest przez osobę z 28-letnim doświadczeniem. Założył ją Leszek Jargiło, swoje doświadczenie zawodowe pogłębiał na terenie całej Polski. Ciężka praca zaowocowała zdaniem egzaminu mistrzowskiego przed Komisją z Izby Rzemieślniczej w Lublinie w 2011 roku.

Drewno jako naturalny materiał stanowi równowagę dla nowych technologii budownictwa. Schody mogą stanowić piękny, centralny element domu lub delikatnie wkomponować się w istniejącą zabudowę. Nasze projekty cieszą klientów nie tylko w Polsce ale i za granicą. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie projektowania, doradztwa i realizacji Państwa marzeń.


ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pt:

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Leszek Jargiło – "Unilech"

1) Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Montaż i uruchomienie instalacji o łącznej mocy do 20,16 kWp.

2) Kod PCV 45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

3) Warunki udziału w postępowaniu
- doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności
- możliwości finansowe do wykonania projektu
- zdolności technicznej i zawodowej

4) Kryteria oceny ofert:

5) Opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Opis kryterium „Cena”. Którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 50 %, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska 50% , pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) Opis kryterium „Parametry techniczne”, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 40 %, w taki sposób, że oferta o najlepszych parametrach uzyska 40%, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty wyliczone zostaną według wzoru z pkt. a)

c) Opis kryterium „Serwis”, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 30 %, w taki sposób, że oferta o najlepszej obsłudze serwisowej uzyska 30%, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty wyliczone zostaną według wzoru z pkt. a)

d) Opis kryterium „Okres gwarancji”, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 30 %, w taki sposób, że oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska 30%, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty wyliczone zostaną według wzoru z pkt. a)

Ogólna ocena każdej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru W= K1 + K2 + K3 + K4

6) Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzający lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawieniu, przed upływem trzy lata od dnia wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia w stosunku pracy lun zlecenia z wykonawcą lub byłym członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
Wystąpienia ww. powiązań między zamawiającymi i wykonawcą skutkować będzie wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania.

7) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu
07/11/2017

8) Termin realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia
01/07/2017
Planowany termin zakończenia
31/03/2018

9) Warunki dopuszczalnych istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą:

Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania pod następującymi warunkami:
- zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, lub
- zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć, dotyczy to w szczególności zmian terminów realizacji zamówienia oraz zmian zakresu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.

10) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zamówień uzupełniających / zamawi

11) Ofertę należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego:
kontakt@unilech.eu

12) Akceptowalne formy składanych ofert

droga mailowa

13) złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta( nazwa i adres)
- opis wraz z udokumentowaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wartość oferty netto i brutto, wartość podatku VAT
- opis parametrów oferty w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie odpowiednich kryteriów oceny ( zgodnie z opisem przyznawania punktacji),
- termin realizacji zamówienia,
- termin ważności oferty ( termin ważności oferty nie powinien być krótszy od planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia),
- datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu( w takim przypadku niezbędna jest dokument udzielający stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia lub jego kopii). W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby składającej ofertę w imieniu oferenta ( należy dołączyć kopię upoważnienia).
W takim przypadku za datę sporządzenia dokumentu, uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

14) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

Załączniki:

1) Biznes Plan Unilech         2) Ślepy Kosztorys         3) Wyciąg z dokumentacji technicznej Unilech

Oferta:

Foton Technik Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

Brak innych ofert.

Firma Foton Technik spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Dlaczego my?

9

Lat na rynku

28

Lat doświadczenia

100

Procent satysfakcji

OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Schody

Rodzaj drewna jest wybierany dla każdego indywidualnie. Wykorzystujemy również materiał od klienta jeśli jest takie jego życzenie. Oferujemy różne gatunki drzewa, rodzime i egzotyczne.Nie boimy się trudnych wyzwań. Dla spełnienia marzeń naszych klientów zrobimy rzeczy niemożliwe.

Balustrady

Oferujemy szeroki wachlarz balustrad i tralek. Każdą poręcz wykonujemy na indywidualne zamówienie. Materiały jakich używamy to nie tylko drewno ale również metal i szkło. Łączymy klasykę z nowoczesnością.

Meble Łazienkowe

Drewniane meble łazienkowe są rzadko spotykane. Wbrew opinii drewno odpowiednio przygotowane i zabezpieczone wspaniale prezentuje się w łazience nadając jej wyjątkowy charakter. Oferujemy nie tylko meble do łazienki ale nieco luksusu w codziennym życiu.

Zabudowa wnęk

Chcemy zaoferowac Państwu zabudowę wnęk, która nie tylko ułatwi przechowywanie ale będzie też ozdobą każdego miejsca w domu. Proponujemy fronty z grafiki, piaskowanego szkła lub luster. Wzory według upodobania klienta. Po więcej wzorów kliknij tutaj

NASZE REALIZACJE

Poniżej przedstawiamy nasze zrealizowane zlecenia

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

  • UNILECH - Leszek Jargiło
  • Adres: Dzwola 82A, 23-304 Dzwola
  • Tel. +48 693 554 155
  • E-mail: kontakt@unilech.pl
  • NIP: 7542027200
  • REGON: 060306318

Formularz kontaktowy